Biznis úvery

Biznis úvery 2018-05-07T15:58:40+00:00

Úver pre podnikateľov

Fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý na Slovensku podáva daňové priznanie. Úver nie je určený pre začínajúcich podnikateľov. Minimálna doba podnikania pre úver G a G+  je 24 mesiacov, G premium 60 mesiacov a pre G so zábezpekou 12 mesiacov.

Povinné doklady k žiadosti o úver:

V prípade ak žiadateľ podniká na základe OR SR, občiansky preukaz dokladajú všetky osoby (konatelia), oprávnené konať za spoločnosť (v súlade s ORSR),
V prípade ak je žiadateľ FOP alebo PO, ktorá nemá zverejnenú účtovnú závierku, dokladuje tlačivo Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania, originál potvrdené príslušným Daňovým úradom, k dokladovanému DP. V prípade klienta, ktorý má aktuálne platnú inú zmluvu (produkt G), resp. ktorý za obdobie predchádzajúcich 6 mesiacov má zmluvu (produkt G) v stave ukončená/splatená (takáto zmluva však nesmie byť ukončená/splatená predčasne skôr ako po úhrade polovice pôvodného splátkového kalendára),  dané potvrdenie nevyžadujeme.
V prípade posudzovania žiadosti v období od 01.01. do 31.03. daného roku, kedy klient ešte nemal povinnosť podať daňové priznanie, akceptujeme posledné podané daňové priznanie. (Napr. ak žiada o úver 25.02.2017, kedy ešte nemusel podať DP za predchádzajúci rok 2016, predkladá posledné podané DP teda za rok 2015).
V prípade ak o úver žiada po 31.03., a v tom čase ešte nepodal DP za predchádzajúce obdobie, dokladá posledné podané DP (ako príklad v bode vyššie) spolu s potvrdením odkladu podania daňového priznania.
Výpis za 1 predchádzajúci mesiac, prípadne za určité uzatvorené obdobie (štvrťrok, polrok, rok) z  bankového účtu, na ktorý požaduje žiadateľ vyplatiť úver
V prípade ak žiadateľ FO – podnikateľ požaduje vyplatiť úver na účet tretej strany, dokladuje zároveň dispozičné právo k uvedenému účtu.
V prípade PO je možné vyplatiť úver len na bankový účet vedený na danú právnickú osobu (žiadateľa).
V prípade, ak si žiadateľ zriadil nový bankový účet, z ktorého ešte nedostal výpis, akceptujeme Zmluvu o zriadení bankového účtu.

Ďalšie doklady k žiadosti o úver:

V prípade produktu G so zábezpekou posudok na stanovenie hodnoty nehnuteľností vyhotovuje interný znalec spoločnosti.
Zmluva o prenájme na dobu neurčitú (s uvedenou výškou nájmu),
Daňové priznanie za predchádzajúce obdobie (kde je uvedený príjem z prenájmu),
V prípade, že je voči žiadateľovi vedená exekúcia dokladuje kópiu dohody o splácaní exekúcie od exekútorského úradu a potvrdenia o úhradách splátok za posledných 6 mesiacov (kópie napr. výpisov z účtu, poštových poukážok, dokladov o úhrade v hotovosti, dokladov o vklade na účet ..)
V prípade ak exekúcia zistená v CRE voči klientovi je uhradená, klient vydokladuje potvrdenie od exekútorského úradu o zaplatení všetkých záväzkov.